กำหนดการสำคัญ
          • ลงทะเบียน
                 เวลา 08.30 น.
          • พิธีเปิดโดยอธิการบดี
                 เวลา 09.00 น.
          • ปาฐกถาพิเศษ
                 เวลา 09.15 น.
          • การเสวนาวิชาการ
                 เวลา 10.00 น.
 
 
สถานที่จัดประชุม
 
ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 
วันและเวลา
 
(พฤ.) 27 กรกฎาคม 2560
 
แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
 

Copyright © 2017 RILCA Conference 2017. All rights reserved.