กำหนดการสำคัญ
          • ลงทะเบียน
                 เวลา 08.30 น.
          • พิธีเปิดโดยอธิการบดี
                 เวลา 09.00 น.
          • ปาฐกถาพิเศษ
                 เวลา 09.15 น.
          • การเสวนาวิชาการ
                 เวลา 10.00 น.
 
 
กำหนดการ
 

จัดให้มีการประชุมวิชาการภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี" และจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของสถาบันฯ ที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี"
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2
09.00-09.15 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมนำเสนอวีดิทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
09.15-09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี"
โดย พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) รองเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00 น.

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ"พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี"
ในประเด็นทางด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษา และการพัฒนาชาติพันธุ์
โดย
•     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
•     รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
•     อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์
•     อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
ดำเนินรายการโดย นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร

  พิธีปิด โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไปและการคลัง ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี"
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องพุทธศิลป์ ชั้น 1
 

Copyright © 2017 RILCA Conference 2017. All rights reserved.