กำหนดการสำคัญ
          • ลงทะเบียน
                 เวลา 08.30 น.
          • พิธีเปิดโดยอธิการบดี
                 เวลา 09.00 น.
          • ปาฐกถาพิเศษ
                 เวลา 09.15 น.
          • การเสวนาวิชาการ
                 เวลา 10.00 น.
 
 
ติดต่อ
 

นางสาววาสนา ส้วยเกร็ด
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-8002308-14 ต่อ 3122 หรือ 02-8002344
E-mail: RILCA2017@gmail.com
www.rilcaconf.lc.mahidol.ac.th/2017

 

Copyright © 2017 RILCA Conference 2017. All rights reserved.