กำหนดการสำคัญ
          • ลงทะเบียน
                 เวลา 08.30 น.
          • พิธีเปิดโดยอธิการบดี
                 เวลา 09.00 น.
          • ปาฐกถาพิเศษ
                 เวลา 09.15 น.
          • การเสวนาวิชาการ
                 เวลา 10.00 น.
 
 
หลักการและเหตุผล
 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการวิจัยและจัดการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย และมีส่วนที่ได้นำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่งานพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสังคม โดยมีชุมชนเป็นฐาน และเริ่มขยายผลการศึกษาไปสู่อาเซียนและเอเชีย ซึ่งนับได้ว่าเป็นต้นทุนทางวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวทาง "การพัฒนาคุณภาพชีวิต" ที่พระองค์ทรงงานมาตลอด เป็นผลให้เกิดความเป็นพหุลักษณ์สังคมในประเทศไทยผ่านกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ รวมทั้งแรงงานข้ามชาติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจนมี "คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" และเป็นการสืบสานแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงได้เห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการภาษาและวัฒนธรรม ในหัวข้อ "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี" เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของสถาบันฯ ในความเป็นภาษาและวัฒนธรรมเข้ากับ "การพัฒนาคุณภาพชีวิต" ตามแนวทางของพระองค์ท่าน
 
วัตถุประสงค์
 

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
      จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
2. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันฯ ในด้านภาษาและวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
      ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
สถาบันฯ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กลุ่มเป้าหมาย
 
กลุ่มองค์กรที่ทำงานในแนวทางเดียวกับสถาบันฯ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการหลวง โครงการในพื้นที่สูง มูลนิธิขวัญข้าว ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร บุคลากร นักศึกษา ของสถาบันฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 

Copyright © 2017 RILCA Conference 2017. All rights reserved.